GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В

ФАЙТ КЛИМА” ЕООД, ЕИК 200013327

I.Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и другите национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и на останалите разпоредби в областта на защитата на данните, е:

ФАЙТ КЛИМА” ЕООД
Владимир Войнов
кв.Орландовци,ул. Христо Батанджиев № 50
1225 София
България
Tel.:
02 839 39 97
GSM: +359 898 54 88 08

E-Mail: faitclima@gmail.com
Website: http://klimatik.biz/

II. Лице за контакт по въпроси, свързани със защитата на данните

Доколкото не са налице предпоставките по член 37 от ОРЗД, не се назначава длъжностно лице по защита на данните.

III. Обща информация относно обработването на данни

1. Обхват на обработването на лични данни

В някои случаи ФАЙТ КЛИМА” ЕООД обработва съответни лични данни, само след предварително съгласие на субектите на лични данни. Изключения са случаите, когато получаването на предварително съгласие е невъзможно по обективни причини и обработването на данните е позволено по силата на законови разпоредби.

2. Правно основание за обработването на лични данни

Доколкото сме получили съгласието на субекта на данните за операциите по тяхното обработване, правното основание за обработването на личните данни е член 6, алинея 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Правното основание за обработването на лични данни, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, е член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. Това важи и за операции по обработване, които са необходими за изпълнението на мерки преди сключването на договор. Ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето дружество или на трето лице, над които не стоят интересите и основните права и свободи на субекта на данните, правното основание за обработването е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

ФАЙТ КЛИМА” ЕООД обработва съответните лични данни и за да спази съответни задължения, които са предвидени в нормативен акт. Например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

 • задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и други;

 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове,

 • в други случаи, предвидени в закона и тази политика.

3.Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията, служителите, контрагентите и другите лица, ФАЙТ КЛИМА” ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително паролизиране на устройства, в които се съхраняват лични данни, заключваща система и др.

4. Изтриване и срок на съхранение на данните

Личните данни на съответното лице се изтриват или достъпът до тях се блокира веднага щом отпадне целта на съхранението им. Освен това, такова съхранение е възможно, само ако то е предвидено от европейския или националния законодател в регламентите на ЕС, в законите или в други разпоредби, на които се подчинява администраторът. Достъпът до данни се блокира или те се изтриват и когато изтече предвидения в посочените норми срок на съхранение, освен ако по-нататъшното съхранение на данните не е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

 • данните в регистър „Контрагенти“ се съхраняват за срока на изготвяне на оферта за съответна техника, стоки и/или материали и/или услуги от асортимента на „ФАЙТ КЛИМА” ЕООД, сключването на съответен договор за тази техника, стоки и/или материали и/или услуги, изпълнението на сключения договор, респ. за сключване на договор за придобиване от „ФАЙТ КЛИМА” ЕООД на съответна техника, стоки и/или материали или услуги и до 3 години и 2 месеца след изтичане срока и изпълнение на съответния договор, но в никой случай не по-малко от 1 година и 2 месеца след изтичане валидността на отправена оферта и/или след изтичане на съответния срок, за който следва да се обработват и съхраняват съответните лични данни с оглед действащото законодателство или за друг срок по взаимно съгласие на страните. След изтичане на тези срокове дадените лични данни следва да се унищожат по съответния ред, освен в случаите, когато са образувани съдебни или изпълнителни дела относно правата и задълженията на страните или са започнали и не са приключили данъчни проверки и/или ревизии от компетентните за това органи, извършват се съответни проверки от други компетентни органи или са налице други законови основания за продължаване на обработване и съхраняване на личните данни от този регистър, в т.ч. и при наличие на производство по разглеждане на жалба на субект на лични данни по съответния ред.

5.Споделяне и разкриване на лични данни

ФАЙТ КЛИМА” ЕООД не дава право на използване, не продава и не споделя информация, съставляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД с други лица, освен когато това се налага, за да предостави заявени от субектите услуги и когато е предоставено съответно разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя по силата на закона или в изпълнение на законови или договорни права и задължения,

 • Информацията се предоставя на доверени партньори, в т.ч. и обработващи лични данни, които работят по възлагане от страна на ФАЙТ КЛИМА” ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на споразумения. Въпреки това обработващите лични данни нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.

 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

IV. Формуляр и имейл за контакт

1. Описание и обхват на обработването на данните

 • Нашата интернет страница съдържа формуляр за контакт, който може да се използва за установяване на контакт по електронен път. При желание за връзка можете да използвате предоставения имейл адрес.

 • В този случай се запазват предадените с имейла лични данни на потребителя. Тези данни не се прехвърлят на трети лица. Данните се използват единствено за обработката във връзка с установяването на контакт.

2. Правно основание за обработването на данните

 • Правното основание за обработването на данните при наличието на получено съгласие от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД. Правното основание за обработването на данните, получени с изпращането на имейл, е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

 • Ако с контакта по имейл се цели сключването на договор, то допълнително правно основание за обработването е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработването на данните

 • В случай на установяване на контакт по имейл, този контакт се явява и законният интерес, необходим за обработването на данните. Другите обработвани по време на процеса на изпращане лични данни служат за предотвратяването на злоупотреба с формуляра за контакт и за гарантирането на сигурността на нашите информационни системи.

4. Срок на съхранението

 • Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. Моментът за изтриването на личните данни въведени и изпратени ни по имейл, настъпва, когато бъде прекратена съответната комуникация с потребителя. Комуникацията е прекратена, когато по обстоятелствата може да се съди, че разглежданият случай е окончателно изяснен. Допълнително събраните в хода на процеса на изпращане лични данни се изтриват до 1 година и 2 месеца след изтичане валидността на отправена оферта и/или след изтичане на съответния срок, за който следва да се обработват и съхраняват съответните лични данни с оглед действащото законодателство или за друг срок по взаимно съгласие на страните.

5. Възможност за отказ и прекратяване

 • Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни. В случай че потребителят установи с нас контакт по имейл, той може по всяко време да възрази срещу съхраняването на неговите лични данни. В този случай комуникацията няма да може да бъде продължена. Можете да ни информирате и писмено за това, че оттегляте съгласието си и възразявате срещу съхраняването, на следния имейл адрес. Тогава всички запаметени в рамките на установяването на контакт лични данни ще бъдат изтрити.

V. Права на субекта на данни

Съгласно ОРЗД на ЕС Вие имате следните права: Ако се обработват Ваши лични данни, имате право да получите информация за съхранените за Вас данни (член 15 от ОРЗД).

Ако се обработват неточни лични данни, имате право на коригирането им (член 16 от ОРЗД).

Ако са налице законовите предпоставки, можете да изискате заличаване или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването (членове 17, 18 и 21 от ОРЗД).

Ако сте се съгласили с обработването на данните или ако има сключен договор за обработването им и то се извършва по автоматизиран начин, при определени условия Ви е предоставено право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД).

Ако желаете да упражните правата си, посочени по-горе, ФАЙТ КЛИМА” ЕООД ще провери дали са изпълнени законовите предпоставки за това.

В случай че желаете да подадете жалба във връзка със защитата на личните данни , можете да се обърнете към компетентния надзорен орган: Комисия за защита на личните данни на Република България, www.cpdp.bg

Упражняване на правата по Регламент (ЕС) 2016/679 и други задължения

Упражняването на което и да било от правата по Регламент (ЕС) 2016/679 по никакъв начин не освобождава субектите на личните данни от поетите от тях задължения във връзка с възникналите договорни и други отношения.

Допълнителни въпроси

За неуредените в тази политика въпроси се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД, другите действащи нормативни актове и Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване.

Тази политика е утвърдена от управителя на ФАЙТ КЛИМА” ЕООД на 20.05.2018 г.